Roeping

Het mooie van het beeld van de tabernakel is dat God daar aanwezig is en de mens alleen maar in beweging hoeft te komen om Hem te ontmoeten. De eerste drie offers geven dat zo mooi aan:

     –          Het brandoffer als vrijwillige keuze van de mens om één te willen zijn met de Here Jezus en Hem te willen navolgen.
      Het verlangen om continu in toewijding aan God te willen leven;

     –          Het spijsoffer wat vrijwillig werd geofferd als een liefdebetuiging aan God;

     –          Het vrede- en dankoffer als vrijwillig offer om de verzoening tussen God en de mens en tussen de mensen onderling te
      gedenken en uit te dragen.

De offers zijn HET antwoord op de roep en aanwezigheid van de Here God in de tabernakel.

Zo roept de Here Jezus ook Zijn discipelen (Marcus 3), en zo roept Hij ook ons. Hij vraagt ons een stap te zetten, in beweging te komen, een keuze te maken. En als we met Hem optrekken dan maakt Hij ons deelgenoot van Zijn liefde voor God en voor de medemens. Om ons vervolgens uit te zenden in de wereld en die Liefde uit te dragen in woord en daad.

Wij zijn allemaal geroepen om ‘ja’ te zeggen tegen deze uitnodiging. Namelijk om een leven te leiden vanuit Jezus’ inwoning in ons, zodat wij, innig verbonden met Hem, Gods liefdeslied kunnen zingen naar allen die Hij op ons levenspad brengt en hen waarvoor wij bidden.

Ik bid dat jouw roeping vrucht mag dragen in deze wereld.

Arnoud